Political ponerology
© Sott.net"Den biologiske, psykologiske, moralske og økonomiske ødelæggelse af hovedparten af normale personer bliver for patokraterne en biologisk nødvendighed." Dr. Andrew Lobascewski - fra bogen: Political Ponerology
Patokrati er en sygdom hos store sociale bevægelser efterfulgt af hele samfund, nationer og imperier. I den menneskelige histories forløb har det påvirket sociale, politiske, og religiøse bevægelser såvel som de medfølgende ideologier... og gjort dem til karikaturer af sig selv.... Dette
fandt sted som et resultat af deltagelsen af patologiske agenter i en tilsvarende patodynamisk proces. Dette forklarer hvorfor alle patokratier i verden er, og har været så ens i deres grundlæggende egenskaber.

At identificere disse fænomener gennem historien og korrekt at kvalificere dem i overensstemmelse med deres natur og indhold - ikke i overensstemmelse med den pågældende ideologi - er et job for historikere. [...]
[Patokratiets] handlinger påvirker et helt samfund begyndende med lederne og infiltrerer hver by, virksomhed, og institution. Den patologiske sociale struktur dækker gradvis hele landet skabende en "ny klasse" indeni denne nation. Denne priviligerede klasse [af patokrater] føler sig hele tiden truet af de "andre" det vil sige af majoriteten af normale mennesker. Ej heller nærer patokraterne nogen illusioner om deres personlige skæbne, skulle der komme en tilbagevenden til det normale menneskes system. [Andrew M. Lobaczewski, Ph.D. (psykologi): Political Ponerology: A science on the nature of evil adjusted for political purposes]
Fra forfatterens forord:
Ved at præsentere denne bog for mine ærede læsere, som jeg sædvanligvis arbejdede på i de tidlige timer før jeg tog afsted for med besvær at tjene til livets ophold, vil jeg først ønske at undskylde for de mangler som er resultatet af de unormale omstændigheder såsom fraværet at et ordentligt laboratorium. Jeg indrømmer gerne at disse huller burde udfyldes, hvor tidskrævende de end måtte være, fordi de fakta på hvilke denne bog bygger er påtrængende nødvendige. Uden nogen fejl på forfatterens side er disse data kommet for sent.

Læseren fortjener en udredning af den lange historie og de omstændigheder under hvilke denne bog blev sammensat. Dette er tredje gang at jeg har behandlet det samme emne. Jeg kastede det første manuskript i central fyrets ovn, efter at være blevet varskoet just tidsnok om en officiel ransagning, som fandt sted få minutter senere. Jeg sendte det andet udkast til en højtstående kirkelig person ved Vatikanet ved hjælp af en amerikansk turist og var absolut ude af stand til at få nogen som helst information om skæbnen på denne pakke, efter at han havde fået den med sig.

Denne ... historie ... gjorde arbejdet på den tredje udgave endnu mere besværligt. Tidligere paragraffer og udtryk fra en eller begge de første udkast plager forfatterens sind og gør ordentlig planlægning af indholdet endnu mere vanskelig.

De to første udkast blev skrevet i et meget snørklet sprog til gavn for specialister med den nødvendige baggrund, særlig indenfor området af psykopatologi. Den uigenkaldelige forsvinden af den anden udgave omfattede også den overvældende majoritet af statistiske data med fakta som ville have været værdifulde og afgørende for specialister. Adskillige analyser af individuelle tilfælde blev også tabt.

Den nuværende version indeholder kun sådanne statistisk data som var erindret som følge af hyppig brug, og som kunne rekonstrueres med tilfredsstillende præcision. [...] Jeg nærer også håbet om, at dette arbejde kan nå et større publikum og formidle brugbare videnskabelige data, der kan tjene som et grundlag for forståelse af den samtidige verden og dens historie. Det kan også gøre det lettere for læserne at forstå sig selv, deres naboer, og andre nationer.

Hvem frembragte den viden og udførte det arbejde der er opsummeret på siderne i denne bog.? Det var en fælles bestræbelse, hvori indgik ikke kun mine anstrengelser, men som også repræsenterede arbejdet af mange forskere....

For forfatteren arbejdede i Polen gennem mange år langt væk fra aktive politiske og kulturelle centre. Det var der jeg foretog en række detaljerede tests og undersøgelser, som skulle samles indenfor de resulterende overordnede generaliseringer for at frembringe en samlet indføring til en forståelse af de makro-sociale fænomener, der omgiver os. Navnet på personen som det forventedes at foretage denne syntese var en hemmelighed, hvilket var forståeligt og nødvendigt tiden og situationen taget i betragtning. Jeg modtog med store mellemrum anonyme resumeer på resultaterne af tests fra Polen og Ungarn. Nogle få data blev offentliggjort, da det ikke vækkede opmærksomhed at et specialiseret arbejde var under sammensætning, og disse data kunne stadig lokaliseres i dag.

Den forventede syntese af dette arbejde fandt ikke sted. Alle mine kontakter blev virkningsløse som et resultat af de hemmelige arresteringer af forskere i begyndelse af tresserne. De tilbageblivende videnskabelige data i min besiddelse var meget ufuldstændige, omend uvurderlige i værdi. Det tog mange års ensomt arbejde at sammensvejse disse fragmenter til et sammenhængende hele, idet jeg fyldte manglerne med mine egne erfaringer og forskning.

Min forskning i egentlig psykopati og dens exceptionelle rolle i det makrosociale fænomen blev udført samtidig med eller kort efter det af andre. Deres konklusioner nåede mig senere og bekræftede mine egne. Det mest kendetegnende element i mit arbejde er det generelle begreb for en ny videnskabelig disciplin kaldet "ponerologi." [...]

Som forfatteren af det endelige arbejde, udtrykker jeg herved min dybeste respekt for alle de, som indledte forskningen og fortsatte at udføre den med risiko for deres egen karriere, helbred og liv. Jeg hylder de der betalte prisen gennem lidelse og død. Må dette arbejde udgøre en kompensation for deres opofrelse...

New York, N.Y. August 1984
Dr. Lobaczewski flygtede til de Forenede Stater, hvor han rekonstruerede og nedskrev sin forskning før Solidaritet bragte kommunismen til fald i Polen. Lobaczewski tilføjede nogle få ord til sin indledning:
Femten år er gledet hen fyldt med politiske begivenheder. Verden ændrede sig grundlæggende som følge af naturlovene i fænomenet der er beskrevet i denne bog, og som følge af anstrengelserne hos mennesker med god vilje. Ikke desto mindre er verden stadig ikke genetableret til godt helbred; og resterne af den store sygdom er stadig meget aktive og truer med en genopblussen. Således er resultatet af en stor anstrengelse udført uden støtte fra den objektive viden om selve naturen af fænomenet. [...]

Forfatteren blev først erkendt som bæreren af denne "farlige" viden i Østrig, af en "venlig" læge som viste sig at være en "rød" agent. De kommunistiske grupper i New York blev da arrangeret til at organisere en "modforanstaltning". Det var forfærdeligt at lære hvorledes systemet af bevidste og ubevidste brikker arbejdede. Værst var de mennesker, som lettroende stolede på deres bevidste "venner" og udførte de insinuerede aktiviteter med patriotisk iver. Forfatteren blev nægtet assistance og måtte redde sit liv ved at arbjde som svejser. Mit helbred brød sammen og to år var tabt. Det lod til at være, at jeg ikke var den første som kom til Amerika medbringende tilsvarende viden og når først der behandlet på en tilsvarende måde.

På trods af disse omstændigheder, blev bogen skrevet til tiden, men ingen ville udgive den. Arbejdet blev beskrevet som "meget oplysende", men for psykologiske redaktører indeholdte det for meget politik og for politiske redaktører for meget psykologi, eller mere enkelt "redaktions tidsfrist er lige udløbet." Gradvist blev det klart, at bogen ikke gik igennem insidernes inspektion.[...]

Den videnskabelige værdi som kan tjene fremtiden forbliver, og yderligere undersøgelser kan give en ny forståelse af menneskelige problemer sammen med fremskridt i retning mod universel fred. Dette var grunden til, at jeg genskrev, på min computer, hele det allerede falmende manuskript. Det er her præsenteret, som det blev skrevet i 1983-84 i New York, USA. Så lad et være et dokument på god videnskab og farligt arbejde. Forfatterens ønske er at overgive dette arbejde i hænderne på lærde i håbet om, at de vil overtage byrden, gøre fremskridt med den teoretiske forskning i ponerologi - og bringe den i anvendelse til gavn for folkeslag og nationer.

Poland - June, 1998
Dr Lobaczewski forlod de Forenede Stater og vendte tilbage til polen før 11. september, 2001. Men hans bemærkninger var profetiske:
Ikke desto mindre er verden stadig ikke genetableret til godt helbred; og resterne af den store sygdom er stadig meget aktive og truer med en genopblussen.
Hvilken "farlig videnskab" bragte Dr. Lobaczewski med sig da han flygtede fra Polen?

Han kalder det "Ponerologi" som ordbogen definere som: : substantiv, en afdeling af teologi, der beskæftiger sig med det onde, den teologiske lære om ondskab eller det onde; fra græsk: poneros ->evil'.

Men Dr. Lobaczewski fremlagde ikke et "teologisk" studie, men snarere et videnskabeligt studie af hvad vi ganske enkelt kalder Ondskab. Problemet er, at vores materialistisk videnskabelige kultur ikke er villig til at indrømme, at det onde faktisk eksisterer i sig selv. Ja, "ondskab" spiller en rolle i religiøse prædiken, men selv der er det kort beskrevet som værende en "fejl" eller et oprør som vil blive rettet på et eller andet tidspunkt i fremtiden, hvilket bliver behandlet i en anden teologisk afdeling: eskatologi, som drejer sig om de sidste begivenheder i verdens historie, menneskehedens endelige skæbne.

Der er en del moderne psykologer, der faktisk er begyndt at bevæge sig i retning af, hvad Dr. Lobaczewski sagde allerede var blevet gjort bag jerntæppet for mange år siden. Jeg har en stak af deres bøger på mit skrivebord. Nogle af dem synes at falde tilbage i det religiøse perspektiv alene fordi de ikke har nogen anden videnskabelig grund at stå på. Som George K. Simon, Jr., skriver i sin bog "In Sheep's Clothing": (MEGET anbefalet)
...[V]i er blevet præprogrammerede til at tro at folk kun udviser adfærds problemer, når de har indre problemer eller er foruroligede over et eller andet. Vi har også lært at mennesker kun bliver aggressive, når de bliver angrebet på en eller anden måde. Så, selv når vores fornemmelse siger os at nogen angriber os og uden nogen rimelig grund, er vi ikke klar til at accepterer denne opfattelse. Vi begynder sædvanligvis at undre os over, hvad det er der generer denne person så slemt "bag om det hele", at det får dem til at handle på sådan en forstyrrende måde. Vi kan endog undre os over, hvad det er vi har sagt eller gjort som har "truet" dem. Vi tænker næsten aldrig over at de måske kæmper ganske enkelt for at få noget, få det på deres måde, eller vinde overhånd. Så, i stedet for at se dem som blot kæmpende, ser vi dem som primært sårende på en eller anden måde.

Ikke alene har vi ofte problemer med at genkende måderne folk er agressive mod os, men vi har også vanskeligheder ved at opfatte nogle personligheders helt klare aggressive karakter. Meget af det har at gøre med arven fra Sigmund Freuds arbejde. Freuds teorier (og teorierne hos dem der byggede på hans arbejde) påvirkede gennem lang tid kraftigt personligheds psykologien. Elementer i den klassiske personligheds teorier fandt deres vej ind i mange discipliner foruden psykologi lige så vel som ind i mange af vores sociale institutioner og virksomheder. De grundlæggende principper i disse teorier og deres særkende begreb, neurose, er blevet rimeligt godt indprentet i den offentlige bevidsthed.

Psykodynamiske personlighedsteorier har en tendens til at betragt alle, i hvert fladt til en vis grad, som værende neurotiske. Neurotiske individer er alt for hæmmede mennesker, der lider af urimelig frygt (bekymringer), skyld og skam når det gælder at sikre sig deres grundlæggende fornødenheder og behov. Den ondartede indvirkning affødt af en overgeneralisering af Freuds iagttagelser om en lille gruppe af alt for hæmmede individer til et bredt sæt af antagelser om årsagerne til psykologisk svagt helbred hos alle kan ikke overdrives.[...]

Terapeuter hvis træning over-indoktrinerede dem i teorien om neurose, kan "indramme" problemer der bliver forelagt dem ukorrekt. De kan, for eksempel, antage at en person, som hele sit liv agressivt har forfulgt uafhængighed og udvist lille sympati for andre, nødvendigvis gør det for at "kompensere" for en "frygt" for intimitet. Med andre ord, de vil se en hærdet kæmper som en frygtsom løber og derved misforstå situationens fundamentale virkelighed.[...]

Vi behøver en fuldstændig anden teoretisk struktur, hvis vi skal forstå, håndtere og behandle den slags mennesker, som kæmper for meget i modsætning til de, som dukker sig eller "løber" for meget.
Problemet er, selvfølgelig, at når man læser alle de bøger om sådanne mennesker, som Dr. Simon beskriver, opdager man at "behandling" faktisk betyder behandling af ofrene fordi sådanne aggressorer næsten aldrig søger hjælp.

Vendende tilbage til Dr. Lobaczewski: Hvad betød det når han skrev, "Det lod til at være, at jeg ikke var den første som kom til Amerika medbringende tilsvarende viden og når først der behandlet på en tilsvarende måde" Han forklarer:
[...] For år tilbage blev offentliggørelsen af bogen i USA spoleret af Mr. Zbigniew Brzezinski på en meget udspekuleret måde. Hvad han motivation var, kan jeg kun gætte på. Var det hans egen private strategi, eller handlede han som en insider i det "store system", insider som han helt sikkert er? Hvor mange milliarder dollar og hvor mange menneskeliv har manglen på denne videnskab kostet verdenen. [...]

Hvad angår de der ellers var involveret i dette arbejde: i de tider, kunne sådant arbejde kun gøres i fuld hemmelighed. Under den tyske besættelse, lærte vi aldrig at spørge om navne, selv om det var vel kendt blandt os at dette var en international kommunikation bland videnskabsfolk. Jeg kan fortælle jer at en ungarsk videnskabsmand blev dræbt som følge af sit arbejde på dette projekt, og i Polen, døde professor Stephan Blachowski på mystisk vis under arbejdet på disse undersøgelser. Det er helt sikkert at professor Kasimir Dabrowski var aktiv i undersøgelsen, værende en ekspert i psykopati. Han flygtede til USA og blev i New York et objekt for chikaneri, ligesom jeg havde været det. Han tog til Canada og arbejdede ved universitetet i Edmonton.
Efter at have læst Lobaczewskis arbejde, er det let at forstå, hvorfor Brzezinski undertrykte det. Det afslører de Neokonservative og Patokraterne så fuldstændigt, at de ikke kunne tillade det at blive spredt! Det kan også være at de brugte det som en håndbog for bedre at "stikke blår" i øjnene på masserne.

Oversat fra Political Ponerology: A Science on The Nature of Evil adjusted for Political Purposes,

Political ponerology
© Red Pill Press
Bogen kan erhverves fra Red Pill Press og Amazon Bogen er ligeledes oversat til tysk, fransk og spansk.