Skjult HistorieS


Red Flag

Det komplekse forhold mellem marxisme og wokeness

lenin statue
Jeg blev for nylig spurgt af nogen, der læste min kommende bog med Helen Pluckrose, Cynical Theories, om jeg ville forklare forholdet mellem marxisme og den kritiske sociale retfærdighedsideologi (Eng: Critical Social Justice ideology), som vi sporer en delvis historie om i den bog. Årsagen til spørgsmålet er, at kyniske teorier åbenbart fokuserer på de postmoderne elementer i kritisk social retfærdighed og aktivisme, og alligevel identificerer mange mennesker, især blandt konservative, åbenlyse forhold til marxismen inden for det stipendium og aktivisme, der synes dårligt at tage højde for ved at tale om postmodernisme. Denne forvirring giver mening, fordi postmodernisme altid var eksplicit kritisk over for marxismen og navngav den blandt de store, gennemgribende universaliserende forklaringer på virkeligheden, som den kaldte 'metanarrativer', som den rådede os til at være radikalt skeptiske.

Målet med kyniske teorier (Cynical Theories) er at bringe klarhed til denne ganske komplicerede diskussion og lægge fast på, hvordan postmodernisme er af central betydning for udviklingen af ​​det, vi nu kalder 'kritisk social retfærdighed' ("Critical Social Justice") eller 'vågnet' ("Woke") stipendium og ideologi. Dette er faktisk kun en del i en langt bredere historie, der helt sikkert trækker på Marx (og dermed alle de tyske idealister, han trak på), dog på en meget ejendommelig måde og gennem en række fascinerende og selv komplekse historiske og filosofiske vendinger.

One of these is the development of postmodernism, upon which we write, and another is the development of "neo-Marxism," which is sometimes referred to as "Cultural Marxism." This is a development of the Frankfurt School of Critical Theory, and it too was explicitly highly critical of Marxism in its economic particulars, though it retained the underlying ethos and ambition of overthrowing the ruling classes and establishing some variation on communism. Clearly, a third line of thought that bears some relevance is the long and, again, complex history of "social justice" thought, which can be approached in any number of ways, including religious, liberal, communist, and, as we explain in the book, "Woke," which must be understood to be its own thing in its own context, whatever its intellectual history.

En af disse er udviklingen af ​​postmodernisme, hvorpå vi skriver, og en anden er udviklingen af ​​'neo-marxisme', som undertiden kaldes 'kulturmarxisme'. Dette er en udvikling af Frankfurt School of Critical Theory, og det var også eksplicit stærkt kritisk over for marxismen i sine økonomiske oplysninger, skønt den bevarede den underliggende etos og ambition om at vælte de herskende klasser og etablere en vis variation af kommunismen. Det er klart, at en tredje tankegang, der har en vis relevans, er den lange og igen komplekse historie om 'social retfærdighed' (Eng: social justice"), der kan tilgås på en række måder, herunder religiøs, liberal, kommunistisk og som vi forklarer bogen 'Vågnet', som skal forstås som sin egen ting i sin egen sammenhæng, uanset dens intellektuelle historie.

SOTT Logo Radio

SOTT Fokus: MindMatters: Samtale med Matthew Ehrets: Hvordan darwinisme overtog verden, og hvorfor Ertugrul er fantastisk

ehret
When looking at the news, the best analysis quite often comes with a fair bit of 'dot connecting'. Ideally, we seek to understand our world and the major events unfolding as deeply as possible, but we're too often served a dish of two-dimensional news that furthers our knowledge just so much and not much more. So when a writer in the alternative news world manages to draw upon history, philosophy, science, and any number of other areas and disciplines - broadening our perspective in the process - we notice.
Når man ser på nyhederne, kommer den bedste analyse ganske ofte med en hel del 'dot-forbinding'. Ideelt set forsøger vi at forstå vores verden og de store begivenheder, der udspiller sig så dybt som muligt, men vi får alt for ofte serveret en skål med todimensionelle nyheder, der fremmer vores viden lige så meget og ikke meget mere. Så når en forfatter i den alternative nyhedsverden formår at trække på historie, filosofi, videnskab og et vilkårligt antal andre områder og discipliner - og derved udvider vores perspektiv i processen - bemærker vi det.

Denne uge på MindMatters får vi en sådan stemme: forfatter og underviser Matthew Ehret. Matthew er som den universitetsprofessor, du ønsker, du havde haft, og han opliver sin videnbase med en smitsom entusiasme og beherskelse over de relevante fakta. En ægte overflod af emner er på bordet: Darwin og Malthus, Planck og Einstein, Keplers geni, Mars 'retrograd bevægelse, sammensværgelsens natur, og hvorfor du skal se Resurrection: Ertugrull. Deltag i denne uge mens ejer og bidragyder til Canadian Patriot og Rising Tide Foundation minder os om, at forskning på akademisk niveau ikke behøver at være en tør og sløv, men kan udvide vores verdensopfattelse på måder, der ikke tidligere var forventet.


Varighed: 01:47:49

Download: MP3 — 98.7 MB


Arrow Up

Webbets bedste: Nürnberg-domstolen: 75 år senere og stadig grundlaget for menneskehedens overlevelse

Nuremberg Trials
© Facebook/History of SortsNürnberg-domstolen
'De overtrædelser, som vi forsøger at fordømme og straffe, har været så beregnede, så ondartede og så ødelæggende, at civilisationen ikke kan tolerere, at de ignoreres, fordi den ikke kan overleve, at de gentages. At fire store nationer, oversvømmet med sejr og ramt af skade, lader hævnens hånd hvile og frivilligt underkaster deres fanger for lovens dom, er en af ​​de mest betydningsfulde anerkendelser, som magten nogensinde har tilstået fornuften. - Dommer Robert Jackson, 21. november 1945
Nürnberg-domstolen
Det glemmes ofte, hvilken slags kamp der opstod efter 2. verdenskrig for at etablere Nürnberg-domstolen, der gav verden en revolutionær lovkodeks, som selv i dag indeholder mange af de midler mod Gordiske knuder, der blokerer vores vej hen imod en fredelig fremtid. Ved krigens afslutning ville mange europæiske ledere fra de allierede nationer blot sætte ledende nazister mod en mur for at stå over for en skydegruppe og vende tilbage til 'business as usual'.

Som jeg har skitseret i mange nylige skrifter, var det kun gennem den intensive indsats fra USAs præsident Franklin Roosevelt og hans førende allierede i både USA og Rusland, at der blev besluttet en anden fremgangsmåde, og en officiel international domstol blev skabt igennem et totalt juridisk paradigmeskift i international ret, der for let tageas for givet (hovedsageligt på grund af den manglende virkning, disse love har haft på praksis efter WWII).

Blandt disse revolutionære reformer omfattede det hidtil usete mandat, at aggressionskrige fremover ville være ulovlige i lovens øjne. Tendensen til, at de højere embedsmænd, der udfører umenneskelige ordrer, undslipper ansvaret for deres handlinger eller undladelser af korrekte handlinger blev anset for utilstrækkelige forsvar under det højere moralske princip om 'kendt eller burde have kendt'.

Book 2

SOTT Fokus: Pest af løgnere: Nürnberg-loven forbyder tvungne medicinske procedurer, herunder obligatoriske vaccinationer

Doctors Trial Nuremberg Code
© US Army'Lægeretssagen' (USA mod Karl Brandt) ved Nürnberg-domstolen efter 2. verdenskrig, hvor Nürnberg-koden, der regulerer etikken i medicinsk intervention, blev fastlagt.
Nogle mennesker er måske ikke fortrolige med verbet 'at maskere', men vi er alle nødt til at blive fortrolige med det, fordi der foregår en masse maskering.

Det betyder grundlæggende bevidst at skjule noget eller tilsløre det, så ens opmærksomhed bliver forkert styret eller afledt fra hvad de, der maskerer, ønsker at tilsløre. Som for eksempel sandheden. Og i dette tilfælde sandheden om Nürnberg-koden og den beskyttelse, den giver os mod at acceptere nogen tvungen medicinsk procedure eller behandling overhovedet.

Sammen med tvivl og bagvaskelse er formidling et af de vigtigste redskaber i den propagandistiske værktøjskasse.

For et par dage siden skrev jeg en artikel, der forklarede, at tvangsvaccinationer er en krænkelse af Nürnberg-koden. Bemærk ordet 'tvunget'. Faktisk er enhver tvungen medicinsk procedure eller terapi i strid med Nürnberg-koden.

Alle medicinske procedurer og terapier skal have fuldt informeret og frit givet samtykke i videst muligt omfang - hvilket betyder, at mennesker, der er bevidste og er i stand til at bestemme ting for sig selv, forbliver i kontrol med deres medicinske skæbne.

Det er først, når du er i en desperat tilstand og bevidstløs, at læger har lov til at træde ind og træffe beslutninger 'for dig'.

Kommentar: The author has since acknowledged that she mixed up the Nuremberg Code with later codifications under international law that gave primacy to the principles of informed consent and individual choice in public health programs.

The 'Article 6, Sections 1 and 3' she refers to is the following from the 2006 UN Universal Declaration on Bioethics and Human Rights:
Article 6, section 1:
Any preventive, diagnostic and therapeutic medical intervention is only to be carried out with the prior, free and informed consent of the person concerned, based on adequate information. The consent should, where appropriate, be express and may be withdrawn by the person concerned at any time and for any reason without disadvantage or prejudice.
Article 6, section 3:
In no case should a collective community agreement or the consent of a community leader or other authority substitute for an individual's informed consent.
The Nuremberg Code in fact consists of the following ten points, laid down in international law during one of the Nuremberg Trials (source: The Holocaust Encyclopedia).
On December 9, 1946, an American military tribunal opened criminal proceedings against 23 leading German physicians and administrators for their willing participation in war crimes and crimes against humanity. This case is known as the "Doctors Trial" (USA v. Karl Brandt et. al). On August 19, 1947, the judges of the tribunal delivered their verdict. But before announcing the guilt or innocence of each defendant, they confronted the difficult question of medical experimentation on human beings.

Several German doctors had argued in their own defense that their experiments differed little from those conducted before the war by German and American scientists. Furthermore they showed that no international law or informal statement differentiated between legal and illegal human experimentation. This argument was a great concern to two US doctors who had worked with the prosecution during the trial, Dr. Andrew Ivy and Dr. Leo Alexander.

As a result, on April 17, 1947, Dr. Alexander submitted a memorandum to the United States Counsel for War Crimes. The memo outlined six points that defined legitimate medical research. The trial's verdict of August 19 reiterated almost all of these points in a section entitled "Permissible Medical Experiments." It also revised the original six points into ten, and these ten points became known as the "Nuremberg Code."

In the half century following the trial, the code informed numerous international ethics statements. Its legal force, however, was not well established. Nevertheless, it remains a landmark document on medical ethics and one of the most lasting products of the "Doctors Trial."

Permissible Medical Experiments

From the trial transcript
The great weight of the evidence before us is to the effect that certain types of medical experiments on human beings, when kept within reasonably well-defined bounds, conform to the ethics of the medical profession generally. The protagonists of the practice of human experimentation justify their views on the basis that such experiments yield results for the good of society that are unprocurable by other methods or means of study. All agree, however, that certain basic principles must be observed in order to satisfy moral, ethical and legal concepts:

1. The voluntary consent of the human subject is absolutely essential.

This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision. This latter element requires that before the acceptance of an affirmative decision by the experimental subject there should be made known to him the nature, duration, and purpose of the experiment; the method and means by which it is to be conducted; all inconveniences and hazards reasonably to be expected; and the effects upon his health or person which may possibly come from his participation in the experiment.

The duty and responsibility for ascertaining the quality of the consent rests upon each individual who initiates, directs or engages in the experiment. It is a personal duty and responsibility which may not be delegated to another with impunity.

2. The experiment should be such as to yield fruitful results for the good of society, unprocurable by other methods or means of study, and not random and unnecessary in nature.

3. The experiment should be so designed and based on the results of animal experimentation and a knowledge of the natural history of the disease or other problem under study that the anticipated results will justify the performance of the experiment.

4. The experiment should be so conducted as to avoid all unnecessary physical and mental suffering and injury.

5. No experiment should be conducted where there is an a priori reason to believe that death or disabling injury will occur; except, perhaps, in those experiments where the experimental physicians also serve as subjects.

6. The degree of risk to be taken should never exceed that determined by the humanitarian importance of the problem to be solved by the experiment.

7. Proper preparations should be made and adequate facilities provided to protect the experimental subject against even remote possibilities of injury, disability, or death.

8. The experiment should be conducted only by scientifically qualified persons. The highest degree of skill and care should be required through all stages of the experiment of those who conduct or engage in the experiment.

9. During the course of the experiment the human subject should be at liberty to bring the experiment to an end if he has reached the physical or mental state where continuation of the experiment seems to him to be impossible.

10. During the course of the experiment the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment at any stage, if he has probably cause to believe, in the exercise of the good faith, superior skill and careful judgment required of him that a continuation of the experiment is likely to result in injury, disability, or death to the experimental subject.
Clearly, mandatory Covid-19 vaccinations fall foul of the Nuremberg Code, on multiple counts.

The Covidians will of course talk their way around the Nuremberg Code by claiming it only applies to medical experiments, whereas Covid-19 vaccines are rubber-stamped as 'legitimate govt-approved health programs'.

They're not. They're completely experimental, and fall foul even of today's lax vaccine regulations, which have been 'suspended' under the patently false claim that Covid-19 is a 'deadly pandemic' presenting a 'dire threat to global public health'.

Anyone who is involved in pushing through or carrying out mandatory vaccination programs 'because Covid' will be in breach of the Nuremberg Code and international law. As such they will have 'gone Nazi' and be personally liable in any future trials for crimes against humanity.

Remember, post-WW2 trials for crimes against humanity established that "I was just carrying out orders" is NOT a legal defense.
nuremberg code doctors hanging
© ushmm.orgSentences of death carried out following Doctors' Trial in Nuremberg (1947).SOTT Logo Radio

SOTT Fokus: MindMatters: Interview med Rod Dreher: Hvordan man kan overleve den kommende bløde totalitarisme

rod dreher
I 1974 skrev den verdenskendte forfatter af Gulag-øhavet Alexander Solzhenitsyn et kort essay til sine sovjetiske landsmænd, der bad dem om at leve i sandhed. Beskeden, kaldet 'Live Not By Lies', var en opfordring til ikke at nære sig ind i den kommunistiske regerings allestedsnærværende daglige diæt af løgn, der blev brugt til at opretholde det overvældende undertrykkende system på plads. Spolet hurtigt frem næsten halvtreds år senere og den vestlige civilisation står nu over for en uhyggeligt lignende situation - ideologisk, politisk og socialt. Journalisten Rod Dreher udvider kraftigt Solzhenitsyns brev og ser på vores nuværende situation i sin nye bog Live Not by Lies: A Manual for Christian Dissidents.

Denne uge på MindMatters diskuterer vi Live Not by Lies med Rod Dreher og tager et strengt blik på den venstreorienterede 'bløde totalitarisme', der allerede slår væk i selve samfundets struktur. Mellem Big Techs annullering af konservative perspektiver, ideologisk motiverede politiske politikker, masseforbrugerovervågning og vildledte fodsoldater, der truer med at angribe og brænde alle dem, der er uenige med dem, stiller Dreher det nuværende spørgsmål - hvad skal man gøre i lyset af sådan en et angreb?

Ved at gøre brug af uvurderlige interviews og beretninger om kristne dissidenter, der levede under kommunisme i Østeuropa, fortæller Dreher de tanker, strategier og tro, der hjalp dem, der søgte at leve i sandhed under den hårdeste og mest oprørende af kommunistiske regimer. Vi dykker også ind i, hvorfor kirken og kristendommen specifikt blev målrettet og opsøgt som statens fjende, og hvorfor den samvittighed, der er forbundet med religion, ofte er præcis, hvad der gør den til en så stærk fjende af totalitær tænkning.


Varighed: 01:20:17

Download: MP3 — 73.5 MB


Russian Flag

Putin udviser oligarkerne

Oligarch business
© Global Economic Outlook Russia, Maria Corte Maidagan/Unknown/KJNDen russiske kunst at drive forretning
1990'erne var en tid med enorm lidelse for det russiske folk. Da Sovjetunionens forestående sammenbrud blev synlig, oprettede insidere som Nikolai Kruchina, Viktor Geraschenko og Leonid Veselovsky en planlægningsgruppe for at sikre den fortsatte indflydelse fra embedsmænd fra sovjettiden ved at overføre russiske statsaktiver til offshore-shellvirksomheder og dermed fjerne landets embedsmænd. rigdom. Et sådant offshore-selskab, FIMACO, blev brugt til at plyndre anslået $ 50 milliarder fra nationen. Viktor Gerashchenko, lederen af ​​Ruslands centralbank, sendte et memorandum med krav om, at overførsler fra FIMACO skulle dækkes. Det var gennem denne plyndring, at likvid kapital blev genereret og brugt af fremtidige oligarker til at opbygge deres formuer. En tidlig modtager af denne ordning var Mikhail Khodorkovsky, som havde startet sin karriere som mindre sovjetisk embedsmand, og hvis Yukos-oliekonglomerat var bundet til FIMACO. Til gengæld for sin hjælp fik Viktor Gerashchenko senere en stilling som formand for Yukos af Khodorkovsky.

I 1991 kollapsede Sovjetunionen endelig. I august døde statskasserer Nikolai Kruchina, der var ansvarlig for Ruslands guldreserver, ved at falde ned fra sit vindue. Han havde været medlem af planlægningsgruppen, der stammer fra planen om at stjæle statens aktiver. Hans efterfølger Georgy Pavlov faldt til sin død fra et vindue to måneder senere: oligarkerne rengjorde deres hus.

V

'Husk, husk den 5. november...': Guy Fawkes, den britiske regerings løgne og nye nedlukninger

Guy Fawkes
Embedsmisbrug og bedrag udført af en regerings er ikke nyt

Ved midnat i aften, den 4.-5. November, begynder den anden nedlukning i Storbritannien med ringe begrundelse og midt i en storm af propaganda. Samme dag på samme tid 415 år tidligere blev der annonceret en anden vigtig begivenhed midt i en lignende storm af propaganda. Selvom det ikke åbenbart er forbundet på nogen måde, minder sammenstillingen os om, at officielle fortællinger altid kræver forhør og altid vil. Krudtsammensværgelsen den: 5. november 1605

Ifølge historikere af krudtsammensværgelsen skjulte den officielle historie om denne begivenhed, i hvilket omfang den tids britiske establishment forbedrede deres popularitet og personlige fortjeneste ved at skubbe en version af begivenhederne, der trak Storbritannien ind i årtier med rentabel krig mod det katolske Spanien. og Portugal. Senest er denne opfattelse udtrykt af John Hamer (i hans Falsification of History [Da: Forfalskning af historien]) og af Webster Tarpley (i hans videoer om krudtplottet). Den tidligste og mest fulde beretning forekommer dog i John Gerards bog fra 1897, What was the Gunpowder Plot? [ Da: Hvad var krudtplottet?]

Gerards detaljerede undersøgelse konkluderer, at 'regeringen konsekvent forfalskede historien'. Da dette er den tidligste beretning, der åbent erklærer dette, og da det går forud for CIA's mærke af 'konspirationssteori' med omkring halvfjerds år, er det værd at gennemgå de beviser, der understøtter denne erklæring. Fordi ved at forstå konteksten vil det fremhæve de problemer, der underminerer den pålidelige rapportering af begivenheder.

Water

Mayaerne havde utroligt effektive vandfiltreringssystemer

Maya tikal
Tikal
Vand er afgørende for grundlæggende menneskelig overlevelse. Men det kan også være farligt; Forurenet vand kan sprede dødelige sygdomme, der har potentialet til at udrydde hele samfund. Sikkert, rent vand giver menneskeheden en af ​​de bedste chancer for at trives.

Flere gamle civilisationer, herunder grækerne, egypterne og romerne, filtrerede deres vand. Sanskritskrifter, der går tilbage til 2000 f.Kr., nævner også vandbehandlingsmetoder. Nu har arkæologer opdaget mayaerne i Mellemamerika også - og deres vandfiltreringssystem var utroligt effektivt.

I et reservoir i det, der engang var den største Maya-by Tikal, hvis ruiner smuldrer i en regnskov i det nuværende Guatemala, har arkæologer fundet zeolit ​​og kvarts - mineraler, der ikke er lokale i området, og som begge er effektive til at hjælpe med at fjerne forurenende stoffer som mikrober, tungmetaller og nitrogenforbindelser fra vand.

Kommentar: Meanwhile 1,900 years ago in France: The brilliance of ancient engineers shown in watermill complex in southern France

See also: And check out SOTT radio's: MindMatters: America Before: Comets, Catastrophes, Mounds and Mythology


Snakes in Suits

Var det prisen værd? Joe Biden og begyndelsen til Irakkrigen

Biden worth the price
Worth the Price? Joe Biden and the Launch of the Iraq War er en dokumentarfilm, der kort gennemgår den rolle, som den daværende senator Joe Biden (D-DE) spillede for at føre De Forenede Stater ind i den mest ødelæggende udenrigspolitiske fejl i de sidste tyve år.

Produceret og instrueret af Mark Weisbrot og fortalt af Danny Glover, filmen indeholder arkivoptagelser samt politikeksperter, der giver indsigt og vidnesbyrd om Joe Bidens rolle som formand for USAs senatskomité for udenrigsrelationer i 2002.


Kommentar: This sick dimension of Biden's political record is lost on so many of his "progressive" supporters; he's a paid neocon/neoliberal shill that will speak and advocate vociferously on behalf war for war's sake. And is quite probably prepared to do so again, and again, and again - if he's told to do so.


Info

Adapt 2030: Undervandsbyer betyder, at gamle historiske tidslinjer er forkerte

Underwater settlements
© YouTube/Adapt 2030 (screen capture)
Undersøiske forhistoriske bosættelser i både Sortehavet og Middelhavet viser, at disse områder var over vand 6000 år tidligere, men havniveauer, der blev vist på det tidspunkt af klassisk forskningsverden, fejler med 1000 år. Derudover indikere erosionsmønstre ved Kailash Temple-komplekset i Indien en langt ældre monolitisk struktur, end den akademiske verden tillader. Artefakt der ikke passer med tidslinjen, hvor vi end ser.


Kommentar: Submerged 6,000-year-old prehistoric settlement reveals Black Sea level was 5 meters lower
Delvist oversat af Sott.net fra Adapt 2030: Underwater cities mean ancient historical timelines are incorrect